Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Процедура за подбор за свободни места за преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година

    Публикувано е обявление с удължаване на срока за процедура за подбор за свободни места за преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година. Обявлението е за свободни места в четири университета в Армения, Украйна и Сърбия.

    Обявлението е публикувано на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“: http://www.mon.bg/bg/100125. Към него са приложени формуляр и заявление за участие в процедурата.

    Кандидатите за преподаватели следва да подадат изискуемите документи по обявлението в съответното висше училище или институт до 24 октомври 2019 г. (четвъртък). Всеки кандидат може да кандидатства за всички обявени преподавателски места. За всяко преподавателско място се подава отделен комплект от документи.  

    Публикувано на 17/10/2019