Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за подбор за свободни места за преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година

  На основание чл. 4, чл. 5 и чл. 7 от Постановление № 44 на Министерския съвет от 14 март 2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища и във връзка с международните спогодби, програми и споразумения в областта на образованието и науката Министерството на образованието и науката обяви процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година в чуждестранни висши училища.

  Обявлението е публикувано на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“: http://www.mon.bg/bg/100125. Към него са приложени формуляр и заявление за участие в процедурата.

  Кандидатите за преподаватели следва до 15 юли (понеделник) 2019 година да подадат изискуемите документи по обявлението в съответното висше училище.

  Всеки кандидат може да кандидатства за всички обявени преподавателски места.

  За всяко преподавателско място се подава отделен комплект от документи. 

  Публикувано на 05/07/2019