Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Проектното предложение на Шуменския университет по програма „Еразъм +“ е одобрено

    Центърът за развитие на човешките ресурси обяви на 12 юни 2020 г. резултатите от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 103 – Мобилност на студенти и персонал от ВУ между програмни страни, сектор „Висше образование“, Програма „Еразъм+“.

    Проектното предложение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, подадено по Покана за кандидатстване към 05/11.02.2020 г., е одобрено за финансиране за всички заявени мобилности без редуциране на поискания бюджет. Следващата стъпка е сключване на договори за отпускане на финансова подкрепа. Те трябва да бъдат подписани до 12.09.2020 г.

    Шуменският университет кандидатства за акредитация по актуализираните насоки за Еразъм Хартата за висше образование. Тя ще обхваща новия програмен период 2021-2027 г.

    Публикувано на 12/06/2020