Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Проф. д.ф.н. Стефана Димитрова на 85 години

  Днес един от най-авторитетните членове на академичната общност на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Doctor honoris causa на университета проф. д.ф.н. Стефана Димитрова  навършва 85 години.

  Професор Димитрова е родена на 13 август 1935 г. в гр. Сливен в семейството на писателя Петър Димитров-Рудар и преводачката Божана Михайлова Димитрова. Завършва с отличие Московския държавен университет „М. В. Ломоносов”, където през 1967 г. защитава кандидатска дисертация на тема „Аспектите в хипотезата на Сапир и Уорф” под научното ръководство на световно известния лингвист Владимир А. Звегинцев. През 1980 г. защитава голям докторат на тема „Пресупозициите на дискурса”.

  Професор Димитрова е първият ръководител на катедрата по Руски език в Шуменския университет след нейното създаване през 1983 г. и един от най-авторитетните български лингвисти.

  Нейните интереси и приноси са в в редица области на науката за езика.

  Проф. Стефана Димитрова въвежда в българската лингвистична традиция термина „пресупозиция“ и разработва теорията за пресупозитивната основа на езиковия изказ. Тя е автор на първата у нас книга по лингвистика на текста („Текст и подтекст“). Проф. Димитрова ръководи първите у нас прагматични изследвания на текстово равнище и въвежда в българската лингвистика проблематиката на езиковата демагогия и лингвистичната относителност. Нейни са и първите у нас публикации по лингвистичен структурализъм. Като основен неин лингвистичен принос се разглежда в международния лингвистичен колетиум теорията й за асистемността в езика и за антисистемата като движеща сила на езиковата еволюция, като книгата й „Исключения в русском языке“ е издадена през 1994 в САЩ. Със своите над 500 публикации проф. Димитрова е едни от най-цитираните в световната лингвистика български езиковеди.

  Вече беше отбелязан приносът на проф. Димитрова за развитието на русистиката в Шуменския университет. Освен това 23 години проф. Димитрова ръководи Секцията по общо и приложно езикознание в Института за български език на БАН. Чете лекции в редица университети в Европа и САЩ. Дългогодишен преподавател и лектор в Пловдивския университет, Великотърновския университет, Лесотехническия университет, Шуменския университет. Ръководител на много докторантски проекти. 

  С огромен респект и благодарност академичната общност на Шуменския университет поздравява проф. Димитрова с нейната годишнина и й желае крепко здраве, творческо вдъхновение, лично и професионално удовлетворение.

  Публикувано на 13/08/2020