Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Професор от Факултета по природни науки в италианско научно жури

    Проф. Николай Узунов от Катедрата по теоретична и приложна физика на Факултета по природни науки е поканен за член на научно жури за изслушване и оценяване на презентациите на шест докторски дисертации във Физическия факултет „Галилео Галилей“ на Университета в Падуа, Италия.

    Защитата на дисертациите ще се състои на 18 април в тържествената аула на факултета. Освен професори от Университета в Падуа, в комисията са поканени и професори от Германия и САЩ.

    През 2012 г. проф. Узунов беше удостоен от Международния център по теоретична физика (The Abdus Salam ICTP) – институция за авангардни научни изследвания, образование и обучение, която подкрепя изследователски групи в няколко области на физическите науки и математиката със седалище в Триест, Италия – с международната награда в областта на медицинската физика на името на проф. Таки Бинеш (Taqi Binesh Prize).

    Публикувано на 25/01/2013