Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Работна среща на студенти от Шуменския университет в Държавен архив-Разград

  Работна среща на студенти от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” и ръководителя на студентския клуб по архивистика „Иван Дуйчев” проф. д-р Росица Ангелова се проведе на 13 и 14 октомври в Държавен архив-Разград. Срещата е ежегодна за студентите от специалностите История, Български език и история, История и география.

  Тази година темата на срещата е била „Дигитализация на архивното богатство”, а целта й е да спомогне за повишаване качеството на обучението по дисциплината „Архивистика” и „Архивистика и музеология” с възможност за активно включване на студентите в учебния процес.

  Държавният архив в Разград е отдел в дирекция „Регионален държавен архив”-Велико Търново. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Разградска област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване. Архивът е създаден през 1963 г. Общата фондова наличност към 1 януари 2015 г. възлиза на 1428.72 линейни метра с 2 254 архивни фонда с общо брой 232 420 архивни единици, 941 частични постъпления и 450 спомена. Застрахователният фонд се състои от 147 637 кадъра.

  Студентите от Шуменския университет са посетили и Регионалния исторически музей в Разград, където са дискутирали въпроси, свързани с обработката на фондовете на музея и ролята на музейните работници за опазването и съхраняването на наличния инвентар.

  Публикувано на 19/10/2016