Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Работна среща с представители на отдел „Образование“ в Съвета на Европа

    Работна среща по проект “ПРИОБЩАВАНЕ – Изграждане на капацитет за интеграция в България” се проведе днес в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Проектът се разработва от отдел “Образование” на Съвета на Европа. Неговите представители Маргарета Мамалига и Олена Стиславска, се срещнаха и обсъдиха възможностите за сътрудничество и съвместна работа при развитието на проекта с ректора проф. д.и.н. Георги Колев, неговия заместник доц. д-р Екатерина Люцканова, зам.-деканът на Педагогическия факултет доц. д-р Виолета Кюркчийска и доц. д-р Пенка Кожухарова от катедра “Педагогика и управление на образованието”.

    Проектът има за цел да подобри социалната интеграция на деца и младежи в риск в България, чрез образователни и младежки политики и практики. Той е разработен в рамките на предстоящата програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, която ще бъде въведена от дирекция „Външни европейски програми“ на Министерството на образованието и науката в България и финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

    Публикувано на 20/05/2018