Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Семинар „Превеждаме Европа”

  Тринадесет студенти и трима преподаватели от Шуменския университет взеха участие в семинар на тема: „Превеждаме Европа: качествената подготовка на бъдещите преводачи – гаранция за успешна кариера”, организиран от Главна дирекция „Писмени преводи“ към представителството на Eвропейската комисия в България и Факултета по класически и нови филологии в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

  Във форума участваха представители и студенти от шест български университета, които предлагат магистърски програми по превод, студенти от тези програми, както и представители на преводаческата индустрия в България. Събитието имаше за цел стимулира сътрудничеството между преводаческите агенции и фирми и университетите, които подготвят бъдещите професионални преводачи в специализирани програми. За Шуменския униврситет това са магистърската програма Лингвистика и превод с английски, немски и руски език и бакалавърските програми по Приложна лингвистика.

  Семинарът беше открит от Кристалина Георгиева, зам.-председател на Европейската комисия и пряк ръководител на двете дирекции „Писмени преводи“ и „Устни преводи“, и от доц. д-р Георги Вълчев, заместник-ректор на Софийския университет.

  Сутрешният панел продължи в две паралелни дискусии – за преподавателите и за студентите. Студентите се срещнаха с представители на преводаческата индустрия в България и на Главна дирекция „Писмени преводи“, както и със завършили магистърските програми по превод, които вече са се реализирали в професията. Важни бяха получените практически съвети за успешно кандидатстване за работа като преводачи, както и информацията за допълнителна реализация и стажове, предлагани от различни организации и институции.

  В хода на семинара бяха представени резултатите от европейския проект OPTIMALE, в който участваха само два български университета: Пловдивският и Шуменският. Проф. д-р Румяна Тодорова сподели, че в рамките на проекта в магистърската програма „Лингвистика и превод“ в Шуменския университет са въведени две нови дисциплини „Професията на преводача“ и „Компютърни технологии в превода“, а Факултетът по хуманитарни науки към Шуменския университет е закупил лицензиран софтуер, Trados, който студентите използват в часовете, наред с други програми, подпомагащи превода. Ирина Стоянова, хоноруван асистент и докторант към катедра „Английска филология“, завършила специалността „Приложна лингвистика – английски и немски език“ в Шуменския университет, разказа на преподавателите, участници в семинара, за опита, придобит като стажант по превод в Люксембург и за приложението на този опит в обучението на студентите по „Лингвистика и превод“ при използването на специализиран софтуер.

  Предмет на обсъждане бяха също проблемите на теорията и практиката на съвременния превод; значението на родноезиковата компетенция за качеството на превода и онлайн ресурсите, разработени в подкрепа на професионалната дейност на преводачите; локализацията, като един сравнително нов, но бързо развиващ се клон на професионалния превод, който се нуждае от квалифицирани кадри.

  Последната част на семинара бе посветена на новите насоки и бъдещето на преводаческата професия в България.

  Публикувано на 13/04/2016