Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Шуменският университет е с висока оценка за ефективна научна дейност в четири научни области

    Според доклада на постоянно действащата Експертна комисия за наблюдение, оценка и анализ на научноизследователската дейност към Министерството на образованието и науката, осъществявана от научните организации и висшите училища за 2016 г., в четири научни области Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” е с висок резултат в научноизследователската дейност. И четирите направления попадат в група 2 (ефективни организации) от възможни 5 групи.
    В направление Хуманитарни и социални науки попадат Факултетът по хуманитарни науки (8 позиция) и Педагогическият факултет (17 позиция). В направление Математика, информатика, информационни и комуникационни технологии попада Факултетът по математика и информатика (2 позиция) и ДИКПО – Варна (5 позиция). В направление Физически науки и технологии попада Факултетът по природни науки (5 позиция). В направление Инженерни, строителни и архитектурни науки и технологии е класиран Факултетът по технически науки (14 позиция). Научната дейност на учените и специалистите от тези области, е високо оценена в проведеното за първи път наблюдение и оценка на научноизследователската дейност.

    Публикувано на 20/12/2017