Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Стартира поредният договор на Шуменския университет по ОП „Развитие на човешките ресурси”

  Третият договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по който  Шуменският университет е бенефициент, е за проекта „Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието” на стойност 241 063, 79 лева. с ръководител – доц. Живко Жеков.

  Проектът си поставя за цел подобряването на качеството на образованието посредством подготовката на кадри с умения и компетенции, съответстващи на нуждите на пазара на труда. В обхвата на дейността се предвижда: осъществяването на анализ и определяне на приоритетни специалности и квалификационни характеристики, адекватни на изискванията на икономиката, основана на знанието; изграждане на пряка връзка с представители на работодателски организации и работодатели; актуализиране на учебните програми на определени специалности спрямо потребностите на пазара на труда.

  Преосмислянето и осъвременяването на учебните програми и на методите на преподаване, съгласувано с приоритетните области на трудовия пазар, цели да постигне подобряване на качеството на образователните услуги, предоставяни от Шуменския университет. Предвижда се поне 12 специалности да бъдат обхванати от дейностите по проекта и да се актуализират около 40 учебни програми. 

  Проектът е със срок от 24 месеца.

  Публикувано на 24/06/2013