Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Стартират обучения за комуникиране на наука в 7 университета

  През месец септември се провеждат поредицата от еднодневни семинари „Научни комуникации за различни аудитории“. Те са насочени към млади учени и докторанти и целят подобряване на уменията им да информират широката общественост. Задачата на лекторите ще бъде да подпомогнат изследователите в комуникирането на научни проекти, за да достигнат те до повече хора. Седемте семинара са част от подготовката за приближаващата Европейска нощ на учените 2018, която ще се състои на 28 септември. Графикът за провеждане на обученията по места е следния:

  • Тракийски университет – гр. Стара Загора (17 септември 2018)
  • Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас (18 септември 2018)
  • Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна (19 септември 2018)
  • Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ – гр. Шумен (20 септември 2018)
  • Русенски университет „Ангел Кънчев“ – гр. Русе (21 септември 2018)
  • Академия за музикално и танцово изкуство – гр. Пловдив (27 септември 2018)
  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – гр. София (27 септември 2018)

  Участието в семинарите ще бъде напълно безплатно. В България Европейската нощ на учените 2018 се осъществява с финансовата помощ на Европейския съюз по Програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, проект K-TRIO 3 (Researchers in Knowledge Triangle), с подкрепата на екипа на проект УНИТе (Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото, BG05M2OP001-1.001-0004-C01), финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020. Партньори на инициативата са също Българска академия на науките, Нов български университет и Технически университет – София.

  Семинарите ще водят лектори с богат професионален и академичен опит в областта на комуникацията, включително доц. д-р Теодора Петрова – декан на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, доц. д-р Елисавета Гурова, доц. д-р Николай Михайлов, доц. д-р Мануела Манлихерова, професионалисти от агенция „Аргент“ и други.

  В политиката за човешките ресурси в науката на ЕС се обръща специално внимание на знанията и уменията, които трябва да притежават учените днес. Комуникационните умения са считани за особено важни, за да може да се представят научните резултати по разбираем начин пред различни аудитории – политици, мениджъри, медии, широка общественост. Липсата на подобни умения се счита за един от проблемите за сътрудничеството между индустрията и академичните среди. В новите политически акценти за отворена наука се обръща особено внимание за ангажиране на гражданите в диалог за научното развитие и се говори за „наука за граждани“. Семинарите са насочени към подобряването именно на тези умения на участниците и ще им бъдат полезни в бъдещата научна работа.

  Публикувано на 18/09/2018