Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Студенти участваха в лекционен курс „Увод в симултантен превод“ и лятна школа по превод

  В периода 13 – 18 септември 2018 г. студенти от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, обучаващи се в специалностите Руска филология с бизнес комуникация и Английска филология (Слава Даскалова – ІV курс АЕРЕ, Радослав Колев – ІV курс РФБК, Радослава Момчилова – ІІІ курс АФ, Елена Лазарова – РФ магистър, Явор Петров – РФ магистър, Мария Каменова – РФ магистър, Елена Алексеева – докторант КРЕ)

  под ръководството на ас. д-р Т. Терзиева, взеха участие в авторски лекционен курс на тема: ″Увод в симултантен превод″ с лектори: доц. д-р Борис Наймушин (НБУ), доц. д-р Мария Степанова (СПбПУ гр. Санкт Петербург) и в Международната втора лятна школа по превод TRAD NBU 2018 (НБУ).

  Организатор на двата семинара е Департаментът  ″Чужди езици и култури″ към Нов български университет.

  В рамките на лекционния курс по „Увод в симултантен превод“ студентите имаха уникална възможност да се запознаят със спецификата на устен превод, като взеха активно участие в базовите упражнения по симултантен (синхронен)  и консекутивен (последователен) превод.

  Втората лятна школа по превод TRAD NBU 2018 започна със специалното участие на гост-лектори: доц. д-р Мария Степанова (СПбПУ гр. Санкт Петербург) и г-н Йорг Шенк – дългогодишен действащ преводач от Германия, които представиха пленарни доклади на тема: “Психологическата подготовка на устния преводач”.

  По време на лятната школа студентите се запознаха с превода на специализирана литература и неговите особености, бяха разгледани текстове в областта на туризма, икономически и административни текстове.  

              Участието на студенти-филолози в такъв формат е много важно и ценно, тъй като това способства да придобият необходимите навици и умения за тяхната реализация като професионални преводачи.

  Публикувано на 20/09/2018