Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Участие в международен симпозиум за спорт и физическо възпитание на младите

    Симпозиум за спорт и физическо възпитание на младите, организиран от Федерацията на спортните педагози на Република Македония, се проведе в гр. Струга. С научни доклади във форума участваха доц. д-р Теодора Симеонова и гл.ас д-р Теодора Игнатова от Катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорт”.

    Представителите на Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ популяризираха пред международния форум резултатите от приключващия проект „SPORT FOR ALL” и представиха разработените от тях ръководства за работа със студенти с наднормено тегло и заболявания.

    Публикувано на 08/10/2019