Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Участие в Общото събрание на АОКСИТ

    Общо събрание на Академичната общност по компютърни системи и информационни технологии (АОКСИТ) ще се проведе днес в Дома на учения в София. Участие в него ще вземе гл. ас. д-р Драгомир Василев, зам.-директор на Център „Компютри и комуникациионни мрежи“ на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

    АОКСИТ е създадена на доброволен принцип с цел обединяване усилията на специалистите по компютърни системи и информационни технологии от университетите и БАН за повишаване и поддържане качеството на учебната и научно-изследователската дейност на определеното от европейските и световни стандарти ниво, с което да съдейства за адаптирането на образователната система към нуждите на информационното общество в България и за възстановяване имиджа и мястото на страната като разработчик, производител и износител на компютърни системи и информационни технологии чрез подготовката на висококвалифицирани кадри в тази област.

    В академичната общност членуват катедри по компютърни системи и информационни технологии от всички български университети и колежи, както и институти на БАН и други организации, които се занимават с преподавателска дейност в областта.

    Публикувано на 19/10/2017