Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Успешна акредитация по 8 процедури а

  Излязоха решенията на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация във връзка с 8 акредитационни процедури в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Всички оценки са над 9.00 при максимална оценка 10.00.

  Професионално направление 9.1 Национална сигурност, ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” получи оценка 9.02. С това професионалните направления с оценка над 9 в университета са вече 14.

  *Справка за състоянието на програмната акредитация

   

  Много високи са резултатите от акредитацията на 7 докторски програми:

  • Журналистика – 9.23;
  • История на педагогиката и българското образование – 9.42;
  • Методика на обучението по музика – 9.42;
  • Методика на обучението по изобразително изкуство – 9.35;
  • Методика на обучението по математика и информатика – 9.35;
  • Методика на обучението по физическо възпитание и спорт – 9.23;
  • Методика на обучението по техника и технологии – 9.22.

  С това докторските програми с оценка над 9 в Университета стават 34.

  В периода 8-10 март на посещение в Шуменския университет беше експертна група на НАОА във връзка с програмна акредитация на 4 докторски програми в професионално направление 4.5 Математика. Тези програми, както и професионално направление 3.4 Социални дейности ще бъдат едни от първите в страната, които ще бъдат оценявани по новата критериална система на Националната агенция, влязла в сила от 01.01.2017 г.

  В ход са акредитационни процедури по още 2 професионални направления: 5.13 Общо инженерство, 5.18 Архитектура, строителство и геодезия, както и по 5 докторски програми.

  Публикувано на 13/03/2017