Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Важно съобщение

    Във връзка със сигнали до медии за състоянието на студентските общежитията в Шумен, ръководството на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” уведомява, че от 2008 г. те са собственост и се стопанисват от „Студентски столове и общежития” ЕАД.

    С решение № 825 от 19.12.2008 г. Министерски съвет е отнел, поради отпаднала необходимост, от Шуменския университет правото на управление на имоти – частна държавна собственост, намиращи се в Шумен. Това са Студентско общежитие № 2, Студентско общежитие № 3, Студентско общежитие № 4 и Студентски стол. Министерски съвет е решил министърът на образованието и науката да увеличи капитала на „Студентски столове и общежития”  ЕАД-София със стойността на непарична вноска, представляваща правото на собственост върху изброените имоти, чрез увеличаване капитала на едноличния собственик – държавата.

    Публикувано на 12/09/2017