Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Високи оценки на НАОА за докторски програми в професионално направление 4.5 Математика

    Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика на НАОА даде много висока оценка на четири докторски програми в професионално направление 4.5 Математика към Факултета по математика и информатика на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Решението е от 25 май 2017 г. (Протокол №8). И четирите докторски програми са акредитирани за шест години с оценки в най-високия диапазон на акредитационната скала, както следва: Алгебра и теория на числата – 9.17, Геометрия и топология – 9.16, Математически анализ – 9.16, Диференциални уравнения – 9.09.

    Получените оценки са още едно признание за качеството на подготовката в професионалното направление и за усилията, които полага академичната общност на Шуменския университет за подготовката на специалисти в тази приоритетна, но изключително трудна образователна област.

    Шуменският университет е единственото висше училище в региона, което подготвя специалисти в професионално направление 4.5 Математика, при това единствената образователна институция в Северна България, която провежда обучение в трите образователни степени – „бакалавър”, „магистър” и „доктор”.

    Публикувано на 20/06/2017