Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Втори студентски ономастични четения

  На 4 декември в Шуменския университет се състоя поредната изява на Студентското краеведско дружество, посветена на ономастични проучвания в родния край.

  Студентите филолози от трети и четвърти курс на специалностите Българска филология и Български език и руски език представиха мултимедийни презентации и текстове в двете секции на четенията по темата „Родовата памет в антропонимията и топонимията”.

  13 доклада бяха посветени на семантиката на личното име в етнически смесени райони. Освен български християнски имена, предмет на проучванията бяха и антропонимите при българите мюсюлмани, както и в турската и гагаузката общност в Североизточна България.

  Разнообразни бяха и седемте теми, свързани с теренни топонимни проучвания – селищни имена и местни названия от цялата етническа българска територия, свидетелстващи за нестихващите миграционни процеси и за междуезиковите контакти.

  По традиция четенията на студентите краеведи са журирани след предварителна селекция от научния ръководител на Дружеството Красимира Колева. Този път оценката бе дадена от студентско жури с председател Веселин Иванов (БФ, магистърска програма).

  В секция „Антропонимия” най-приносен се оказа докладът на Елена Младенова (IV БФ) “С името Елена от Троя до Търговище”, а в секция “Топонимия” – докладът на Стелияна Жекова (IV БЕРЕ) за гагаузкото село Кичево, Варненско.

  Всички разработки са достъпни в научния архив на Катедрата по български език.
  Публикувано на 11/12/2014