Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Започнаха срещите с работодателите и менторите по проект “Студентски практики”

  Схемата „Ученически и студентски практики”, с бенефициент Министерството на образованието, младежта и науката, стартира на 18 януари 2012 г. Финансирана е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

  Компонент 2 “Студентски практики” от тази схема се изпълнява в партньорство с всичките 51 висши училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование. Очаква се 61 100 студенти да проведат практическо обучение, възползвайки се от възможностите на проекта. За участие в предвидената практика могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОМН. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на не повече и не по-малко от 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв.

  Всеки студент има право да се включи в програмата веднъж в рамките на своето обучение в степен “бакалавър” и  веднъж – в степен “магистър”. В бюджета на проекта са предвидени и средства за възнаграждение на академични наставници от висшите училища и ментори от страна на работодателя. Предвиденият бюджет е 56 млн. лева.
  Работодатели по проекта могат да бъдат всички стопански и нестопански организации, държавни и общински администрации, търговски дружества, обучителни организации и други юридически лица. Целта е да се привлече активното им участие още в процеса на планиране и анализ на нуждите от практическо обучение на бъдещите кадри, както и при обявяването на работни позиции и приемането на студенти.

  За максимално улеснение на участниците в проекта кандидатстването се осъществява изцяло по електронен път чрез уеб-базирана система (praktiki.mon.bg). Работодателите се регистрират със собствен профил, в който публикуват описание на организацията си, свободните позиции, изискванията си към тях и пр. За всяка позиция се посочва ментор – човек от организацията, който наблюдава, наставлява и отговаря пряко за групата ученици или студенти, приети за провеждане на практическо обучение. Системата се активира поетапно Към настоящия момент тече регистрацията на работодателите и менторите – забавена е регистрацията на студентите, но се очаква тя да стартира всеки момент.
  Екипът на Шуменския университет за проекта, с ръководител проф. Русанка Петрова, започна работните си срещи с работодателите. Първата се състоя на 18 март в СОУ “Йоан Екзарх Български”. Училището вече е изпълнило необходимото за включване в проекта – предстои регистрацията на заинтересованите преподаватели като ментори.

  Следващата среща на екипа е на 25 март (понеделник) от 10 часа с колектива на училището в с. Царев брод.

  Публикувано на 18/03/2013