Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Обява

  Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” №115,  обявява търг с тайно  наддаване   за отдаване под наем на  свободно помещение с площ 3.6 кв.м.,  разположено вляво от централния вход  на Корпус 1, находящ се на адрес: гр. Шумен, ул. „Университетска” №115. Предназначението на помещението е  за продажба на вестници и списания.

  Начална тръжна цена за годишен наем – 252.00 (двеста петдесет и два ) лева с вкл. ДДС.

  Депозит  за участие в търга –  25.00 (двадесет и пет) лева, платим в срок до 13.07.2012г. касово или по банкова сметка:

  IBAN:  BG57RZBB91553120050509,

  BIC:     RZBBBGSF, Райфайзенбанк, офис Шумен

  Стойността на тръжната документация е  20.00 лева. Заплаща се в касата на Корпус 1, за което се издава фактура. Получава се от деловодството (стая 124 на Корпус 1) всеки работен ден в срок до 13.07.2012г.

  Оглед на помещението –  всеки работен ден от 10.00 до 14.00ч. в срок до 13.07.2012г.

  Заявления за участие  в търга се приемат в   Корпус 1(стая 124) всеки работен ден  в срок до 12.00 часа на 16.07.2012г.

  Търгът ще се проведе на 17.07.2012г. от 14.30 часа в сградата на Корпус 1.

  Информация  на тел: 054/830 356.

  Публикувано на 07/06/2012