Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Програма на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

  ФОНД ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ

  ТРЕТА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

  АКАДЕМИЧНА 2011-2012 ГОДИНА

  Създаден е Фонд за отпускане на стипендии. Неговата цел е да засили сътрудничеството между България и страните от ЕИП ЕАСТ (Норвегия и Исландия) в областта на висшето образование и изследванията като предоставя стипендии за преподаватели и административни служители в български висши училища и изследователи от български научни организации, с цел изнасяне на лекции, обмяна на опит, провеждане на изследвания и участия в конференции и семинари в страните от ЕИП ЕАСТ.

  Дейностите в рамките на Фонда за отпускане на стипендии са отворени за всички академични области.

  САМО В НАСТОЯЩТАТА ТРЕТА ПОКАНА ЩЕ БЪДЕ ИЗПЪЛНЕНА СЛЕДНАТА МЯРКА

  Мярка б):Мобилност на преподаватели и административните служители от висшите училища и на изследователи и административни служители от научни организации, с цел: изнасяне на лекции, обмяна на опит, провеждане на изследвания, участие в конференции и и семинари в една от страните на ЕИП ЕАСТ.

  СТИПЕНДИИ СЕ ОТПУСКАТ НА:

  По Мярка б):Преподаватели, административни служители и изследователи от акредитирани държавни и частни висши училища и научни организации в България. Приемащите институции в страните от ЕИП ЕАСТ трябва да бъдат официално признати /акрeдитирани.

  Участниците по Мярка б), получили стипендии от Първата и Втората покана, могат да кандидатстват отново.

  РАЗМЕР НА СТИПЕНДИИТЕ

  Стипендията се състои от обща сума от 1700 евро за първата седмица и по 400 евро за всяка следваща седмица. При необходимост такса за участие до 600 евро може да бъде прибавена към размера на стипендията, на основата на реални разходи.

  Разходите за транспорт, престои и застраховка се покриват от общите суми на посочената мярка.


  За повече информация:
  Публикувано на 12/06/2012