Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА

    за възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” от ЗОП с предмет: “Изпълнение на текущи и аварийни ремонти в сградите на ШУ-ДИКПО-ГРАД ВАРНА”.

    Информация и документи

    Публикувано на 08/02/2013