Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА

    Документи    за възлагане на обществена поръчка с наименование: “Изпълнение на проект: Пристройка-асансьор към съществуваща масивна сграда – Корпус 2 на Шуменски университет “Епископ Констнатин Преславски” по реда на глава Осма “а” от ЗОП чрез публична покана и във връзка с чл. 14, ал 4, т. 1 от ЗОП

    Протокол  от работата на комисията за разглеждане и оценяване.

    Договор за строителство с определения изпълнител.

    Публикувано на 05/08/2014