Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА

    За възлагане на обществена поръчка с наименование: “Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на колеж-Добрич, структурно звено на ШУ”Епископ К.Преславски”.

    Документи и информация

    Публикувано на 10/04/2013