Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА

    Документи     за възлагане на обществена поръчка с наименование:”Отпечатване и доставка на ваучери за дрехи и обувки” чрез публична покана по реда на глава Осма “а” от ЗОП.

    Публикувано на 07/10/2013