Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА

    Документи     за възлагане на обществена поръчка с наименование:”Отпечатване и доставка на ваучери за дрехи и обувки” чрез публична покана по реда на глава Осма “а” от ЗОП.

    Публикувано на 07/10/2013