Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА

    За възлагане на обществена поръчка с наименование: “Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ДИКПО-Варна, структурно звено на ШУ”Епископ К.Преславски”. 

    Документи и информация

    Публикувано на 15/04/2013