Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА

    Документи   за възлагане на обществена поръчка с наименование: “Отпечатване и доставка на ваучери за дрехи и обувки”. Обществената поръчка се възлага по реда на глава Осма “а” от ЗОП, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.

    Публикувано на 29/08/2014