Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА

    Документи  за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: “Изпълнение на строително-ремонтни работи за възстановяване на нанесените от буря щети по сградата на Корпус1”.

    Публикувано на 20/05/2013