Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА

    Документи за възлагане на обществена поръчка    с наименование: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на Колеж-Добрич, структурно звено на ШУ “Епископ Константин Преславски”, съдържаща 5 обособени позиции, а именно: Обособена позиция №1 “Месо и месни полуфабрикати”, Обособена позиция №2 “Птиче месо и птичи полуфабрикати”, Обособена позиция №3 “Мляко и млечни продукти”,  Обособена позиция №4       ” Бакалски стоки и консервирани продукти” и Обособена позиция №5 ” Хляб и хлебни изделия”.  Възлагане по реда на глава Осма “а” от ЗОП, във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП.

    Публикувано на 09/07/2013