Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Публична покана за доставка на компютърна техника

    Документи  за възлагане на обществена поръчка с наименование: “Еднократна доставка на компютърна техника с три обособени позиции” по реда на грава Осма “а” от ЗОП.

    Публикувано на 15/01/2014