Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

    За възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма “а” и чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП с наименование”

    ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ПЕРИФЕРИЯ”

    Документацията изтеглете от тук

    Публикувано на 21/06/2012