Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА

    за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осмва “а” и чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП с наименование: “Доставка на автомоблни горива са служебните автомобили на Университета”

    Документацията изтеглете от тук

    Публикувано на 26/06/2012