Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • СЪОБЩЕНИЕ

    Със заповед № РД-10-131/27.01.2014г. на ректора е прекратена процедурата за възлагане на обществена поръчка  под номер 9024751/15.01.2014г. в АОП с наименование: “Еднократна доставка на компютърна техника с три обособени позиции” поради корекция в част от документите към поканата. След направените корекции поръчката ще бъде обявена със същото наименование по реда на глава Осма “а” от ЗОП чрез публична покана. Настоящото съобщение е за сведение на всички заинтересовани лица.

    Публикувано на 27/01/2014