Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Съобщение

    До всички заинтересовани лица: На 30.05.2013г. от 10:30ч. в Корпус 1 на адрес: гр. Шумен, ул.”Университетска” №115 ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура по реда на чл. 14, ал.3, т. 2 от ЗОП с предмет:”Доставка на компютърна техника”, съдържаща 5 обособени позиции.

    Публикувано на 28/05/2013