Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • СЪОБЩЕНИЕ

    Класиране   на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма”а” от ЗОП с наименование: “ЕДНОКРАТНА ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”, с регистрационен номер 9025156 в рубриката “ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ” на  АОП от 27.01.2014г.

    Публикувано на 10/02/2014