Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Съобщение

    За сведение на кандидатите и участниците в обществена поръчка по реда на глава Осма “а” от ЗОП с предмет: “Изпълнение на текущи и аварийни ремонти в сградите на Университета в гр. Шумен” се прави следната корекция: В раздел ХІІІ “ОВ и К” от образеца на ценовото предложение,  т. 4 ” Демонтаж на чугунени радиатори до 20 прешлена и монтаж на панели” да се чете “Демонтаж на чугунени радиатори до 20 прешлена”.

    Публикувано на 07/02/2013