Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • СЪОБЩЕНИЕ

    Класиране  на  участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” от ЗОП с  наименование: “Изпълнение на СМР по сградата на Колеж-Добрич, структурно звено на ШУ”Епископ Константин Преславски”, съдържаща 2 обособени позиции”.

    Публикувано на 18/07/2013