Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • СЪОБЩЕНИЕ

    Класиране на участниците в процедура за възлагане на обеществена поръчка по реда на Глава Осма “а” от ЗОП с предмет: “Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на структурните звена на Университета на територията на град Шумен”.

    Публикувано на 29/04/2013