Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • СЪОБЩЕНИЕ

    Класиране   на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” от ЗОП с наименование: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДИКПО-Варна, структурно звено на ШУ”Епископ Константин Преславски”, съдържаща седем обособени позиции”

    Публикувано на 04/09/2013