Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • СЪОБЩЕНИЕ

    Класиране   на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” от  ЗОП с наименование: “Отпечатване  и доставка на ваучери за дрехи и обувки”.

    Публикувано на 23/10/2013