Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Съобщение

    За сведение на кандидатите и участниците в обществена поръчка по реда на глава Осма “а” от ЗОП с предмет: “Изпълнение на текущи и аварийни реманти в сградите на Университета в град Шумен”. се прават следните корекции: В раздел V “Зидарски работи” от образеца на Ценовото предложение , в т. 7 текста “с дебелина 500 мм” да се чете ” с дебелина 50 мм.” и в т. 8 от същия раздел текста ” с дебелина 750 мм” да се чете ” с дебелина 75 мм.”

    Публикувано на 05/02/2013