Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • СЪОБЩЕНИЕ

    На 15.04.2014г. от 15.00ч. в Корпус 1 ще се проведе заседание за отваряне на ценовите  оферти на участниците в открита процедура по реда на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП с наименование: “Периодични доставки на ваучери за храна за работещите в структурните звена на Университета в градовете Шумен, Варна и Добрич”.

    Публикувано на 11/04/2014