Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Съобщение

    До всички кандидати и участници в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” от ЗОП с предмет:” Изпълнение на текущи и аварийни ремонти в сградите на Унивреситета в град Шумен”, публикувана под номер 9011596/29.01.2013г.Уведомяваме Ви, че Публичната покана е оттеглена.

    Приложение: Решение № РД-10-249/31.01.2013г.

    Публикувано на 01/02/2013