Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • СЪОБЩЕНИЕ

    Класиране  на участниците в процедура за  възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на строително-ремонтни работи за възстановяване на нанесените от буря щети по сградата на Корпус 1”.

    Публикувано на 12/06/2013