Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • СЪОБЩЕНИЕ

    Окончателно класиране   на участниците в обществена поръчка проведена по реда на глава Осма “а” от ЗОП, с наименование: “Изпълнение на строително – ремонтни дейности по фасадите на сградата на Корпус 1”. Промяната се налага след установена техническа грешка допусната от страна на комисията, определена за разглеждане и оценка на постъпилите оферти.

    Публикувано на 02/07/2014