Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Заповед

    за определяне на изпълнител на обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП с наименование: “Доставка на автомобилни горива за служебните автомобили на Университета”

    Пълен текст на заповедта

    Публикувано на 24/07/2012