Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на дърводелска работилница

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски”, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. “Университетска” № 115, със Заповед № РД-10-028/18.01.2024 г. на ректора открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на дърводелска работилница с обща площ 144 кв. м., разположена в сутерена на учебния корпус на ДИКПО – Варна, структурно звено на Университета, с административен адрес гр. Варна, ул. „д-р Борис Божков“ № 1 за срок 3 (три) години за ползване съгласно определеното и́ предназначение като такава.

  Начална цена за месечен наем 300,00 (триста) лева с вкл. ДДС.

  Депозит за участие в търга – 150,00 (сто и петдесет) лева, платим касово или по банкова сметка: IBAN:BG 53 STSA 9300 3106 8747 01; BIC: STSA BGSF; Банка ДСК АД.

  Стойността на тръжната документация е 12,00 лева с ДДС. Заплаща се в касата на учебния корпус на ДИКПО – Варна или по посочената банкова сметка. Получава се от координатора на ДИКПО – Варна, всеки работен ден в срок до 16:00 ч. на 21.02.2024 г., след представяне на документ за закупуването ѝ или се изпраща на адреса, посочен от кандидата за негова сметка.

  Оглед на обекта – всеки работен ден от 10:00 ч. до 14:00 ч. в срок до 21.02.2024 г.

  Заявления за участие в търга се подават и приемат в Корпус 1, стая 124 на адрес: гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115, всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч. и до 12:00 ч. на 22.02.2024 г.

  Търгът ще се проведе на 22.02.2024 г. от 14:30 ч. в сградата на ШУ „Епископ Константин Преславски“ – Корпус 1, на адрес: гр. Шумен, ул. Университетска” № 115, зала № 05.

  Изисквания за участие: За участници, които са юридически лица или ЕТ е необходимо: да притежават актуална регистрация по Търговския закон; да нямат парични задължения към държавата; да не са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Свързани лица по смисъла на цитираната наредба не могат да са самостоятелни участници в една и съща процедура при отдаване под наем на имоти или части от имоти – държавна собственост.

  За контакти: тел. 054/830 356; E-mail: op@shu.bg


  Образците за участие и проекта на договор са публикувани тук


  Резултати от проведения търг

  Публикувано на 26/02/2024


  Публикувано на 22/01/2024