Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Правилник

  ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ В ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“

  ГЛАВА 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  Чл. 1. Този правилник урежда организацията и дейността на Студентския съвет (СС) в ШУ “Епископ Константин Преславски” в съответствие с Конституцията и Закона за Висшето образование в Република България, Правилника за устройството и дейността на ШУ и Правилника за структурата и организацията на учебния процес в ШУ.

  Чл. 2. СС е орган за самоуправление и защита на правата и интересите на студентите и докторантите в ШУ.

  Чл. 3. СС е единствен легитимен представител на сту­дентската общност в ШУ и се организира и действа на принципите на академичната свобода и самоуправление.

  Чл. 4. (1) СС и неговите организационни структури са политически необвързани.

  (2) В организацията и дейността на СС не се допускат никакви ограничения на базата на раса, пол, вероизповедание, етническа принадлежност или политическа ориентация.

   

  ГЛАВА 2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТУДЕНТСКАТА ОБЩНОСТ

  Чл. 5. (1) Съгласно чл. 70 от ЗВО студентите и докторантите имат право:

  1. Да избират учебни дисциплини при условията, определени в учебния план. Да избират учебните дисциплини от алтернативните и факултативните курсове, както и преподавателите при паралелни курсове.

  2. Да получават квалифицирана помощ и ръководство за своето научно, професионално и културно израстване, като им се осигуряват достъп до Водещи наши и чуждестранни учени, лаборатории, апаратура, литература и участие в научни прояви.

  3. Да  се обучават едновременно  по  повече от  една специалност или да изучават допълнителни курсове при условия, определени от ШУ. Да завършват в съкратени срокове образованието си за получаване на по-висока образователно-квалификационна степен.

  4. Да участват в научно-изследователската дейност на ШУ, като им се гарантират авторските, изобретателските и сродните на тези права и възнаграждения.

  5. Да  избират и да бъдат избирани  В  ръководните органи на ШУ.

  6. Да ползват студентски общежития, столове, медицинско  обслужване,  намаление  при  пътуване по  градския     и междуградския  транспорт,  както и цялата  база  на  ШУ  за учебна, научно-изследователска, спортна и културна дейност и други придобивки за нормален живот и обучение при условия, определени от държавата и ШУ.

  7. Да   се сдружават   в   учебни,   научни,   културни   и спортни общности за защита и удовлетворяване на своите интереси, както и да членуват в международни организации, чиято дейност не противоречи на законите на Република България.

  8. Да се преместват в друго висше училище, факултет, специалност, степен или форма на обучение в съответствие с правилниците на ШУ.

  9. Да прекъсват   обучението   си,    както   и   да   го продължават след това, при условия и по ред, регламентиран и в правилниците на ШУ.

  10.Да ползват ваканция не по-малко от 30 дни в рамките на една учебна година.

  11.Да получават стипендии.

  12.Да ползват кредит за заплащане на такси и/или за издръжка през периода на обучението.

  13.Да обжалват пред съответните органи за управление решения, отнасящи се до положението им на студенти и докторанти.

  14. Всички студенти имат равни права. Успехът е единствения критерий при прилагането на състезателно начало в учебната дейност.

  (2) Студентите, докторантите и специализантите, които са сираци, слепи, глухи, инвалиди от първа и Втора група, Военноинвалиди, майки с деца до 6-годишна Възраст, диспансери­зираните, имат право на специални облекчения, регламентирани в Правилника на ШУ.

  Чл. 6. Задълженията на студентите и докторантите се уреждат според Правилника за устройството и дейността на ШУ. Всеки студент е длъжен:

  1. Да  спазва нормативните  актове,  Правилника за устройството и дейността на ШУ и другите Вътрешни актове на ШУ.

  2. Да изпълнява своевременно,  точно  и  качествено поставените  му,   съгласно  учебните

  програми,   задачи  и  да участва В задължителните учебни занятия.

  3. Да полага изпитите си в определените срокове.

  4. Да опазва материалната база на ШУ.

  5. Да пази доброто име и престижа на ШУ.

   

   ГЛАВА 3. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТУДЕНТСКАТА ОБЩНОСТ

  Чл. 7. Органите за самоуправление на студентската общност в ШУ са:

  1. Общо събрание на студентите и докторантите (ОС).

  2. Студентски съвет (СС).

  3. Студентски изпълнителен съвет (СИС).

  4. Председател на СС.

   

   ГЛАВА 4. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ

  Чл. 8. (1) ОС се структурира на квотен принцип по факултети, съгласно новата университетска структура.

  1.    при свикване на ОС членовете му се уведомяват не по късно от 7 дни преди провеждане на заседанието.

  2.    в състава на ОС на факултета влизат всички студенти и докторанти редовно обучение от съответния факултет.

  3.    всеки факултет излъчва делегати за ОС на студентите и докторантите на ШУ на факултетско ОС.

  Чл. 9. Мандатът на ОС съвпада с мандата на СС (2 години).

  Чл. 10. ОС се състои от постоянен брой членове (100) за един мандат.

  Чл. 11. Правомощия на ОС:

  1. Избира и освобождава председател и зам.-председател на ОС.

  2. Избира СС и актуализира неговия състав.

  3. Приема годишния отчет за дейността на СС.

   

  ГЛАВА 5. ИЗБОР НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ

  Чл. 12. (1) Членовете на СС се избират от ОС на студентите и докторантите В ШУ, което се свиква от председателя на ОС най-малко една седмица преди датата на избор.

  (2) Изборите се провеждат явно с обикновено мнозинство, освен ако няма друго решение за реда на гласуване.

  Чл. 13. (1) Новосформираният СС провежда първото си заседание най-късно на следващия ден. На него се избира предсе­дател – тайно с обикновено мнозинство, освен ако няма друго решение за реда на гласуване.

  Изборът на заместник-председатели и технически секретар се извършва по предложение на председателя и по реда на ал. 1.

  След  избора на председател  и  заместник-председатели СС приема и утвърждава своя мандатна програма и избира членовете на другите си организационни структури.

  Протоколите за избор на СС и всички негови органи се предоставят от председателя и техническия секретар на ректора до пет работни дни след датата на избора.

  Чл. 14. (1) Членовете на СС и неговите организационни структури губят правата си като такива при:

  1. изтичане на мандата на СС;

  2. отстраняването им от ШУ или напускането им по собствено желание;

  3. доброволно напускане на СС, изразено с молба до председателя;

  4. случая, предвиден в чл. 27, ал. 2, т. 7;

  5. три последователни отсъствия от заседанията на СС или неговите организационни структури по неуважителни причини.

  (2) В случаите от т. 2, 3 и 5 от предходната алинея се провежда частичен избор от ОС, като новоизбраният член е от факултета, от който е освободеният член на СС.

  (3) В случаите на доброволно напускане на председателя на СС функциите му се поемат от председателя на ОС до избора на нов преддседател на СС.

  (4) В случаите на доброволно напускане на председателя на ОС функциите му се поемат от Председателя на СС до избора на нов председател на ОС.

   

  ГЛАВА 6. СЪСТАВ И СТРУКТУРА НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ

  Чл. 15. СС се състои от представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на ШУ.

  Общият брой на членовете на СС се разпределя пропор­ционално по квоти за отделните факултети в съответствие с броя на студентите в тях.

  Чл. 16. СС се състои от председател, заместник-председатели – по социално-битовите въпроси , по учебните въпроси и по международната дейност и връзки с обществеността , технически секретар и членове.

  Чл. 17. Председателят на СС, председателят на ОС и всички заместник-председатели формират Студентски изпълнителен съвет (СИС).

  Чл. 18. СС се избира с мандат от 2 години.

  Чл. 19. Основните решения за дейността на СС се вземат на негови общи заседания. Те се провеждат най-малко четири пъти всяка учебна година.

  Чл. 20. Изпълнителни органи на СС са:

  1. Студентски изпълнителен съвет (СИС).

  2. Председател на СС.

  3. Заместник-председател на СС.

  Чл. 21. (1) СИС осигурява практическото осъществяване на решенията на СС. Председателите на спомагателните комисии и органи на СС участват в заседанията на СИС с право на съвещателен глас.

  СИС заседава най-малко веднъж месечно. Заседанията се водят от председателя или от упълномощен от него зам.-председател. За всяко от  заседанията  на  СИС се съставя протокол.

  СИС приема решения с обикновено мнозинство при явно гласуване, освен ако не е взето друго решение за реда на гласуване.

  Чл. 22. (1) Председателят на СС представлява студент­ската общност на ШУ в отношенията с  органите на управле­ние на университета, държавните институции, Националното  представител­ство на студентските съвети, обществени организации и физически лица. Той е по право член на Академическия съвет.

  Председателят  изготвя  годишен  отчет  за  дейността на СС и го представя пред ОС на студентите и докторантите.

  Председателят представя цялата му налична информация по даден въпрос при поискване от  член на СС.

  Председателят води заседанията на СС и СИС и удостоверява с подписа си верността на протоколите от тези заседания.

  Председателят обявява заседанията на СС и СИС най-малко три учебни дни преди датата на провеждане.

  Председателят, по покана на ректора, участва в заседания на сформирани от него консултативни и помощни звена.

  Председателят  информира  СС и  СИС за  всички свои действия между заседанията.

  Чл. 23. (1) Заместник-председателите на СС подпомагат дейността на председателя и го заместват при отсъствие.

  (2) Заместник-председателите са говорители на СС по Въпроси, засягащи дейността, за която отговарят.

  Чл. 24. (1) За улесняване и подпомагане на дейността си СС създава комисии. Те биват временни и постоянни. Броят на членовете в комисиите е не по-малко от трима.

  (2) Членове на комисии могат да бъдат и студенти, които не са членове на СС. Те участват пълноправно в засе­данията на комисиите, но не участват в работата на СС.

  (3) Постоянни комисии са:

  1. Комисия по социално-битовите въпроси на учащите (КСБВУ).

  2. Комисия по учебна и научна дейност (КУНД).

  3. Комисия по култура и обществена дейност (ККОД).

  4. Комисия по спортна дейност (КСД).

  5. Комисия   по   международна   дейност   и   Връзки   с обществеността (КМДВО).

  6. Комисия    по   въпроси   на   обучението   в   Добрич (КВОД).

  (4) Временните комисии се излъчват по предложение на СИС, Председателя на СС или на член на СС. Те работят по конкретен проблем и се разпускат след решаването му.

  Чл. 25. (1) Заседанията на СС и СИС са редовни, ако на тях присъстват 50% + 1 от членовете им.

  Всички решения на колективните органи на СС се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите при явно гласуване, освен ако няма друго решение за реда на гласуване.

  Изключение от предходната алинея представляват случаите на приемане  и  промяна на  правилниците на СС и неговите организационни структури, при които е необходимо мнозинство от 2/3 от общия състав на СС.

   

  ГЛАВА 7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СС

  Чл. 26. (1) Студентският съвет има право:

  1. Да организира избора на представители в ръководните органи на ШУ.

  2. Да прави предложения за въвеждане и отмяна на допълнителни учебни дисциплини.

  3. Да прави предложения за покана на външни преподаватели.

  4. Да организира създаването на научни специализирани студентски общности и публикуването на техните трудове.

  5.. При   необходимост   да   създава   и   управлява   свои организационни звена.

  6. Да установява вътрешни и международни образователни, културни и следдипломни контакти между студентите и докторантите.

  7. Да   изразява   мнение   и   да   прави   предложения   за развитието на спортната дейност В ШУ.

  8. Да  участва   в   организацията   на  учебния   процес, разпределението на стипендиите, помощите и даренията на студентите.

  9. Да   участва    в   управлението    на    студентските общежития и столове чрез КСБВУ.

  10. Да участва със свои представители в наблюдението на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав във висшето училище.

  11. Да поддържа самостоятелна страница в университетския информационен център по чл.17, ал. 2, т.9 от ЗВО за информационно обслужване на студентите и докторантите, като финансирането й се осигурява от средствата на Студентският съвет.

  (2) Студентският съвет е длъжен:

  1. Да   работи   за   интереса   на   цялата   студентска общност в ШУ.

  2. Да съдейства за повишаване качеството на обучение, условията за работа и битовите условия на студентите и докторантите.

  3. Да взема отношение по всички въпроси, засягащи правата и интересите на студентската общност, както и на отделни нейни членове.

  4. Да  управлява съвестно  предоставеното му имущество, като носи материална отговорност за Всички щети.

  5. Да разрешава всички възникнали спорове в академичната  общност,  които са от неговата компетентност, в дух на Взаимно разбирателство и зачитане на интереси.

  6. Да пази доброто име на ШУ и да съдейства за издигане на престижа му в страната и в чужбина.

   

  ГЛАВА 8. ОТНОШЕНИЯ НА СС С ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ШУ

  Чл. 27. Взаимоотношенията и контактите на СС с ръководните органи и звена на ШУ се осъществяват от СИС чрез ресорния заместник-ректор.

  Чл. 28. Отношенията на СС с държавните институции, обществените организации,

  Националното представител­ство на студентските съвети, студентските съвети от други Висши училища и студентските организации в страната и чужбина се осъществяват от председателя на СС или друго, упълномощено от СИС лице.

  Чл. 29. (1) Възникналите спорове между СС (респективно студентската общност) и ръководството

  се разрешават чрез преки преговори между СИС и ръководството, АС или ОС на ШУ.

  (2) Когато спорът не може да бъде разрешен по реда на предходната алинея, той се отнася до ресорния министър.

  (3) В случай, че ръководството на ШУ или ресорното министерство накърнят сериозно и трайно правата и интересите на студентската общност В ШУ, СС си запазва правото да използва всички позволени от закона средства за Възстановяването им.

   

  ГЛАВА 9. ФИНАНСИРАНЕ НА СС

  Чл. 30. (1) Финансирането на СС се осъществява от:

  1. Бюджета на ШУ в размер не по-малък от 1% от таксите за обучение.

  2. Субсидии от вътрешни и международни програми.

  3. Дарения и спонсорства.

  (2) По предложение на СС , АС одобрява Бюджет по план-сметка за календарна година .

  (3) Управлението на Бюджета се осъществява от СС под надзора на финансово-счетоводния отдел на ШУ. Средствата от Бюджета се изразходват с решение на СС, по предложение на СИС и се утвърждават от ресорния заместник-ректор на ШУ.

  Чл. 31. Средствата се използват за защита на социалните интереси на студентите, за провеждане на културна, спортна, научна, творческа и международна дейност.

   

  ГЛАВА 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Чл. 32. СС на ШУ е член на Националното представител­ство на студентските съвети, което е национален орган, изразяващ общите интереси на студентите и докторантите в Република България.

  Чл. 33. За неуредени положения в този правилник СИС изготвя наредби и решения, които се разглеждат и утвърждават от СС.

  Чл. 34. Органите за самоуправление на студентската общност привеждат своята дейност в съответствие с този правилник най-късно 1 година след неговото приемане.

  Настоящият правилник е приет на заседание на СС от 10.02.2005 г

  Правилникът е приет за сведение от Академическия съвет на ШУ с протокол №4/25.02.2005 г.

  Правилникът е актулизиран на заседание на СС от 11.11.2009 г.

  Правилникът е актулизиран на заседание на СС от 15.11.2013 г.