Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция, F-08190.01.09

   Наименование на проекта  Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция
  Идентификационен номер F-08190.01.09
  Финансираща организация

   

  Федерално Министерство на външните работи FDFA,  Конфедерация Швейцария

  Министерски съвет, Република България

  Финансираща програма

   

  Българо-Швейцарска програма за сътрудничество
  Процедура Българо-Швейцарска програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи – „Здраве и образование за всички” (ЗОВ).
  Консорциум Община Шумен – координатор, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Детска градина „Пролетна дъга”, Основно училище „Христо Ботев”, с. Ивански, Диагностично-консултативен център 1, гр. Шумен и Семейно-консултативен център, гр. Шумен.
  Период на изпълнение 05.06.2016 г. –  30.04.2019 г.
  Цели на проекта  Програмата има за цел да подобри достъпа на роми и други уязвими групи до детски градини и начални училища, до качествени грижи и образование, както и до първично здравеопазване, репродуктивно, майчино и детско здраве. Програмата предвижда и изява на културните традиции на ромите, на тяхната идентичност, както и представяне на позитивни добри практики.

  Проектът е насочен към обхващането и задържането на повече деца в детската градина и в училището. Реализирани са дейностите през тригодишния период на проекта, които обхващат общо 331 деца и ученици, като е направен опит за достигане до повече хора в общността чрез подготовка на образователни и здравни медиатори.

  Основни дейности Квалификация на: две групи учители от детската градина и от начален етап на ОУ „Хр. Ботев“, с. Ивански в три модула (интеркултурно образование, интерактивни методи и работа с родители), а така също и обучение на трима помощник-учители и седем доброволци от Местна активна група в рамките на четири месеца.

  Теми: “Интеркултурна компетентност на началния учител“; „Работа с родители на деца в мултикултурна среда“; „Запознаването с интерактивни технологии, методи и техники за работа в условията на билингвизъм”; “Изграждане на модели за социализация на учениците от малцинствените групи”; „Модели на педагогическото взаимодействие между училището и семейството в условията на междуетническа среда”.

  Реализирани са „летни училища”, „наваксващи училища”, „уикенд училища” и допълнителни занимания.

  Над 200 родители са взели участие в дейности, реализирани по програма „Училище за родители”.

  За приобщаването на ромите в обществото са реализирани серия от културни събития: театрални постановки, концерти и спортни състезания.

  Резултати Предучилищно образование

  ·         Обучение на педагогически специалсити и родители.

  ·         Изграждане на материална база за сформиране на нова група за деца от 3 до 6 години в детската градина „Пролетна дъга“.

  ·         Ремонт на филиала на детската градина и прилежащите площи в кв. „Еверест”, с цел създаване на по-добри условия за занимания и отдих на децата.

  ·         Занимания с деца, невладеещи български език, съвместни извънкласни дейности с деца, родители и учители – „летни и уикенд училища“.

  ·         Кампании и работа на терен чрез здравни медиатори, помощник – учители, наставници и доброволци от ромската общност за по-добро обхващане на децата в предучилищна подготовка и за оказване на подкрепа на родителите за подобряване на грижата за децата.

  Начално образование

  • Обучение на педагогически специалисти за прилагане на принципите на интеркултурното образование като фактор за подкрепа на ученето и постиженията учебна и възпитателна среда в училище.
  • Ремонт на Основно училище „Хр. Ботев“- с. Ивански и подобряване на пристройката към основната сграда. Изграждане на пристройка със санитарни възли и медицински кабинет към основната училищна сграда.
  • Занимания с ученици от 7 до 10 г. за по-добро ниво на владеене на български език и повишаване на образователните резултати по основни учебни предмети.
  • „Училище за родители“ ще работи за мотивацията на родителите за по-активно участие за образованието и възпитанието на децата им.
  • „Уикенд училища“ – за развитие и изява на творческите способности на децата, родители и учители.

              Средно образование

  • Консултации с родителите, за чиито деца има риск да отпаднат от училище – в трите шуменски квартала „Млада гвардия“, „Еверест“ и  „Витоша“ в гр. Шумен, както и в с. Ивански. 

  Здравеопазване

  ·                    Обучение на един здравен медиатор за с.Ивански;

  ·                    Обновяване и ремонт на здравна служба в село Ивански;

  ·                    Безплатни профилактични прегледи деца, жени и млади семейства без здравни осигуровки в гр. Шумен и с. Ивански – общо 300 жени и 150 деца от 0 до 7 години;

  ·                    Идентифициране на децата, които не са имунизирани и насърчаване на родителите за извършване на имунизации – кварталите в Шумен „Млада гвардия“, ”Еверест” и ”Витоша”, както и в с. Ивански;

  ·                    Кампании сред ромските родители за здравната профилактика и здравни грижи – 15 кампании в Шумен и с. Ивански.

  ·                    Безплатни прегледи на жени без здравни осигуровки в гр. Шумен и с. Ивански – минимум 200 жени;

  ·                    Консултации и предоставяне на информация за жени в репродуктивна възраст  – в Шумен и с. Ивански.

  Финансиране Бюджет на ШУ: 19 950 лв.
  Ръководител за ШУ проф. д.и.н. Георги Колев, д-р
  Изследователи доц. д-р Виолета Кюркчийска – координатор (2017 – 2019)

  проф. д-р Наталия Витанова – координатор (2016 -2017)

  доц. д-р Пенка Кожухарова

  доц. д-р Калина Йочева

  проф. д-р Красимир Марков

  гл. ас. д-р  Наташа Колева

   

  Обучение по „Училищна медиация“  на студенти от Шуменския университет „Еп. Константин Преславски“– м. май – м. юли 2017 г.

  Георги Шарбанов Самиров  – социална педагогика, трети курс

  Мария Ивайлова Деянова – социална педагогика, трети курс

  Ангел Александров Ангелов – социална педагогика, първи курс

  Христо Младенов Христов – социална педагогика, първи курс

  Живко Милков Стоянов – социална педагогика, първи курс

  Сайт на проекта http://zovprogramme.bg/bg
  НАЦИД https://cris.nacid.bg/public/organization-preview/188

   

  Публикувано на 14/09/2020