Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Фотометрично и спектрално изследване на катаклизмичните звезди UX Uma, AM Her, SS Cyg и RX And“, Ф-634

  Наименование на проекта Фотометрично и спектрално изследване на катаклизмичните звезди UX Uma, AM Her, SS Cyg и RX And
  Идентификационен номер Ф-634/1996-1999
  Финансираща организация Министерство на образованието и науката
  Финансираща програма Фонд „Научни изследвания”, МОН
  Процедура Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания –  1995 г.
  Период на изпълнение 15.02.1996 – 01.12.1998
  Цели на проекта  Целта на проекта е фотометрично и спектрално изследване на катаклизмичните  звезди UX Uma, AM Her, SS Cyg и RX And, които са от различен тип.
  Основни дейности Проведени са фотометрични и спектрални наблюдения на катаклизмичните  звезди UX Uma, AM Her, SS Cyg и RX And и са получени научни резултати, публикувани в 4 статии в списания с импакт фактор.
  Финансиране 860 000 лв.
  Ръководител за ШУ проф. Диана Петрова Кюркчиева

   

  Изследователи доц. д-р Драгомир Вълчев Марчев   

  гл. ас. Ивайло Иванов Буров

  Ренада Константинова-Антова

  НАЦИД https://cris.nacid.bg/public/project-preview/7200

   

  Публикувано на 14/09/2020